Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden  Artikel 1 Definities 

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan Opdrachtnemer de Opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden; 
 2. Opdrachtnemer: The word department
 3. Opdracht: de overeenkomst van opdracht, waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt om bepaalde Werkzaamheden te verrichten; 
 4. Werkzaamheden: alle door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden waartoe Opdracht is gegeven en die door Opdrachtnemer zijn aanvaard, alsmede alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende werkzaamheden en verrichtingen;.

Artikel 2 Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, Opdrachten, rechtsbetrekkingen en Overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Opdrachtnemer zich verbindt/zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende Werkzaamheden; 
 2. Afwijkingen van en aanvullingen op de Opdracht en/of deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als ze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) Overeenkomst of (een nadere) opdrachtbevestiging; 
 3. Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden afwijkt van een voorwaarde in de opdrachtbevestiging dan geldt de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid; 
 4. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende Opdrachten; 
 5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

Artikel 3 Kwaliteit en uitvoering 

 1. Opdrachtnemer voert de Opdracht uit naar beste kunnen en in overeenstemming met de afspraken gemaakt met de Opdrachtgever en de geldende professionele normen; 
 2. Op Opdrachtnemer rust een inspanningsverbintenis, niet een resultaatsverbintenis; 
 3. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de Opdracht wordt uitgevoerd; 
 4. Opdrachtnemer heeft het recht om Werkzaamheden te laten verrichten door een door de Opdrachtnemer aan te wijzen derde. 

Artikel 4 Offertes en kosten 

 1. De Opdrachtnemer stelt een offerte op op basis van de door de Opdrachtgever aangeleverde informatie; 
 2. De Opdrachtgever wordt geacht essentiĆ«le informatie, tijding en volledig aan te leveren; 
 3. De offerte is vrijblijvend en heeft een geldigheid van veertien dagen, tenzij anders overeengekomen; 
 4. Reistijd, reiskosten en andere kosten ten behoeve van de Werkzaamheden worden apart in rekening gebracht; 
 5. Er is sprake van een opdracht wanneer de Opdrachtgever akkoord gaat met de offerte, door deze ondertekend te retourneren dan wel schriftelijk te bevestigen.

Artikel 5 Honorarium 

 1. Betaling van het honorarium is niet afhankelijk van het resultaat van de Werkzaamheden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
 2. Als na de totstandkoming van de Overeenkomst, maar voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, honoraria of prijzen wijzigen, heeft Opdrachtnemer het recht om het overeengekomen tarief aan te passen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

Artikel 6 Wijziging, uitbreiding, annuleren Opdracht  

 1. Wanneer de Opdrachtgever de opdracht tussentijds wijzigt, zal de Opdrachtnemer indien er door de wijzigingen aanvullende Werkzaamheden nodig zijn deze Werkzaamheden op basis van nacalculatie in rekening brengen; 
 2. In het geval van tussentijdse uitbreiding van de Opdracht, is er sprake van een aanvullende opdracht. Hier wordt op verzoek van de opdrachtgever separate offerte voor opgesteld; 
 3. Indien de Opdrachtgever besluit de opdracht tussentijds te wijzigen, in te trekken of te annuleren, is de Opdrachtnemer vervalt voor de Opdrachtnemer de leveringsplicht van de niet afgeronde werkzaamheden. De Opdrachtnemer heeft echter wel recht op betaling voor de reeds uitgevoerde werkzaamheden, alsmede op een schadevergoeding voor het resterende, niet uitgevoerde, deel van de Opdracht. 

Artikel 7 Betaling 

 1. De Opdrachtnemer hanteert een betalingstermijn veertien dagen na de factuurdatum. Als Opdrachtgever niet binnen de genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Opdrachtnemer gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen. Hiervoor is geen aparte ingebrekestelling nodig.  
 2. Als Opdrachtgever niet binnen de genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle daadwerkelijk door Opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling; 
 3. Wanneer de betalingsverplichting door de opdrachtgever niet nagekomen wordt, worden alle overgedragen rechten opgeschort tot tijdstip waarop deze betalingsverplichting wel nagekomen is. De opdrachtgever heeft in dat geval niet het recht het reeds geleverde te gebruiken; 
 4. De Opdrachtnemer heeft het recht om naar redelijkheid, tussentijds en voor afronding van de Opdracht, de betaling van een voorschot te vragen aan Opdrachtgever. Het niet (tijdig) betalen van het voorschot kan een reden zijn voor Opdrachtnemer om de Werkzaamheden (tijdelijk) op te schorten;  
 5. Indien de opdrachtgever, na ondertekening en/of schriftelijke bevestiging van de offerte een Opdracht herroept, moet het overeengekomen honorarium voor de gehele Opdracht alsmede alle bijkomende kosten voldaan worden; 
 6. Indien gedragingen of handelingen van de zijde van de Opdrachtgever de Opdrachtnemer beletten de Opdracht af te ronden, heeft de Opdrachtnemer het recht de opdracht neer te leggen met behoud van het recht op volledige betaling van het overeengekomen honorarium voor de betreffende Opdracht. 

Artikel 8 Overmacht 

 1. In geval van overmacht zal de Opdrachtnemer de Opdrachtgever hiervan direct in kennis stellen.  
 2. Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van de Opdrachtnemer tijdelijk opgeschort;  
 3. Als wordt vastgesteld dat nakoming van de gemaakte afspraken door overmacht gedurende twee maanden niet mogelijk zal zijn, hebben zowel de Opdrachtgever als de Opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden middels een schriftelijke verklaring; 
 4. Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmachtssituatie al gedeeltelijk aan de overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, is Opdrachtnemer gerechtigd de verrichte Werkzaamheden afzonderlijk en tussentijds te facturen en dient de Opdrachtgever deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie. 

Artikel 9 Aansprakelijkheid 

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die ontstaat doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer geen, onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, of doordat deze niet tijdig is aangeleverd; 
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen, maar niet gelimiteerd tot: gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en andere gevolgschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Opdrachtnemer; 
 3. Opdrachtgever is gehouden om schade beperkende maatregelen te nemen. Opdrachtnemer heeft het recht om de schade ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de uitgevoerde Werkzaamheden. 
 4. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer geen, onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt; 
 5. Wanneer schade wordt veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de Opdrachtnemer, en deze wordt hiervoor aansprakelijk gesteld, geldt dat de Opdrachtnemer jegens de Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk is voor vergoeding van de gelede schade tot het maximale factuurbedrag.  

Artikel 10 Vrijwaring 

 1. Voordat tot openbaarmaking of verveelvoudiging van het geleverde werk wordt overgegaan, dienen Opdrachtgever en Opdrachtnemer elkaar in de gelegenheid te stellen de definitieve versie te controleren en te accorderen. Opdrachtgever zal schriftelijk zijn goedkeuring geven; 
 2. De Opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht om de geleverde teksten op onjuistheden en onzorgvuldigheden te controleren en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit; 
 3. Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer tegen iedere aansprakelijkheid, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Opdrachtnemer. 

Artikel 11 Auteursrecht 

 1. Tot het moment de Opdracht niet is afgerond of de factuur niet geheel is voldaan, blijven alle rechten bij de Opdrachtnemer; 
 2. Wanneer de Opdrachtgever wijzigingen aanbrengt in het geleverde materiaal welke zijn aangebracht zonder goedkeuring van de Opdrachtnemer, kan de Opdrachtnemer op grond van de Auteurswet het gebruik van het materiaal verbieden; 
 3. De Opdrachtgever kan de Opdrachtnemer op geen enkele wijzen dwingen tot het overdragen van vertaalgeheugens, deze blijven te allen tijde eigendom van de Opdrachtnemer. 

Artikel 12 Vertrouwelijkheid 

 1. De Opdrachtnemer verplicht zich geheimhouding van alle door de Opdrachtgever verstrekte gegevens, welke door de Opdrachtgever als vertrouwelijk zijn geclassificeerd;  
 2. Deze geheimhouding blijft ook van kracht na afronding of opzegging van de Opdracht. 

Artikel 13 Geschillen 

 1. De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht; 
 2. Geschillen die voortvloeien uit een Overeenkomst zullen door de Opdrachtgever en Opdrachtnemer aller eerst in onderling overleg opgelost dienen te worden; 
 3. Indien in onderling overleg geen overeenstemmen kan worden bereikt tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer gevestigd is; 
 4. Als enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende Opdracht/Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Opdracht/Overeenkomst. 

Bovenstaande algemene voorwaarden zijn opgesteld op 7 oktober 2019 en zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van The word department. 
The word department is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 75250829.